Formularz odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA

OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 

Niniejszym działając na podstawie artykułu 27 ustawy o prawach kosumenta z dn. 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2020r. Poz. 287 ze zm.), w brzmieniu:

 

Artykuł 27 ustawy o prawach konsumenta:

 

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

 

Informuję o odstapieniu od uowy zawartej dn.__________________________________, polegającej na ____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

W związku z powyższym proszę o zwrot kwoty pieniężnej wynikajacej z odstąpienia od umowy

___________ zł (złownie______________________________________________________), którą należy przelać na następujący rachunek bankowy.

 

 

______________________________

własnoręczny podpis Konsumenta